خطِ مَش بَلدِه حفظِ حریم خصوصی

اسبابِ جم-آوری معلومات و تحلِیل-و-تَجزیه دَ وِبسایت مُو.

فورمِه تماس

اگه شُمو بَلدِه مُو یگ سَوال یا نظر از طرِیقِ فورمِه تماس رَیی کُنِید، معلومات شُمو که دَ فورمه اَسته، دَ شُمولِ نمبر یا آدرسِ تماس شُمو تا زمانی که ضرورت استه دَ ذخِیره-گاهِ معلومات مُو نگاه مُوشه تا مُو بِتَنی بَلدِه شُمو یگ جواب رَیی کنی. معلومات شُمو بِدونِ اِجازِه شُمو قد هیچ کس شرِیگ نَمُوشه.

شُمو هر وخت که بخاهِید میتَنِید اِجازِه خُو ره لَغو کنِید: بَلدِه ازی کار شُمو مِیتَنِید یا یگ پیغام دَ وسِیلِه اِیمیل بَلدِه مُو رَیی کنِید یا دَ وسِیلِه فورمِه تماس.

دایره های حافظه

"دایره های حافظه" فایل های نوِشتاری ریزه استه که دَ وسِیلِه برَوزَری که شُمو یگ وِبسایت ره دَزُو واز مُونِید دَ کمپیوتر شُمو ذخِیره مُوشه. بعضی دایره های حافظه دَ وِبسایت اِی قابلیَت ره ایجاد مُونه تا مُطابِقِ هر گزینِه‌ که شُمو انتخاب کنِید، دَ دُرستی کار کنه.

بعضی صفحه ها اِمکان دَره که شاملِ محتوای جاسازی شده از دِیگه تَهیه کُنِنده ها (مِثلِ یوتیوب) بَشه، که اِمکان دَره اُونا ام دایره های حافظه ره ذخِیره کنه. شُمو میتَنِید که امُو دایره های حافظه ره مُطابِقِ مَیل خُو یا اِداره کنِید و یا از صفحه پاک کنِید- بَلدِه تفصیل توخ کنِید aboutcookies.org. اگه شُمو دایره های حافظه ره قبُول نکنِید، بعضی امزی محتویاتِ جاسازی شُده اِمکان دَره که دَ دَورونِ دِیدون شُمو از وِبسایت بَند شُنه.

تَجزیه ها

مُو اَمچُنان از دایره های که مربوطِ تَهیه کُنِنده های سِوُمی مِثلِ گوگل انالیتیکس و فیسبوک پیکسیل مُوشه اِستفاده مُونی تا بِدَنی که وِبسایت چی رقم اِستفاده مُوشه و دَ کُجا مُو میتَنی که بِهبودی دَ وجود بیری. دایره های حافظِه گوگل انالیتیکس و فیسبوک پیکسیل بَلدِه جم-آوری معلومات اِستفاده مُوشه تا معلوم شُنه که وِبسایت چی رقم، چیقس دیر و چند دفعه اِستفاده شُده؛ اُونا دَ یگ دِستگاهِ گوگل یا فیسبوک (دَ ترتِیب) در ایالاتِ مُتحدِه آمریکا منتقل مُوشه و دَ اُونجی ذخِیره مُوشه.

وختِیکه شُمو از وِبسایت مُو دِیدون مُونِید، مُو هیچ رقم معلومات ره دَ بارِه ازشُمو ذخیره نَمُونی که بِتَنه باعثِ شِناسایی شخصی شُمو شُنه. مُو از گوگل تقاضا مُونی که قد اِستفاده کدو از دایره های حافظه که دَ باله ذِکر شُد بازدِید شُمو ره دُمبال کُنه. مُو گوگل انالیتیکس ره رقمی تنظِیم کدے که هیچ رقم معلومات ره دَ بارِه بازدِید کُنِنده های وِبسایت ذخِیره نَکنه که بِتَنه باعثِ شِناسایی شخصی ازوا شُنه.

وختی شُمو اِجازه نَدِید که مُو دایره های حافظه ره دَ برَوزَر شُمو ذخِیره کنی، مُو دَ گوگل انالیتیکس هدایت میدی که پگِ معلوماتِ ثبت شُده دَ دایره های حافظِه مَوجُود خُو ره که گاه دَ وسِیلِه برَوزَر شُمو ذخِیره شده از سیستم پاک کنه، دَ صورتی که شُمو گاه پاک نکده بَشِید.