فِلمها

فِلمِ عیسیٰ مسیح دَ زِبونِ آزرگی

 

The Story of Jesus - Hazaragi / Azargi / Hazara / Hezareh Language

شریگ کنِید