ارتباط بِگرِید

شُمو میتَنید با اِستفاده از آدرسِ رابطه که دَ زیر اَسته، بَلدِه مو پیغام رَیی کنید. شُمو ضَرورت نَدرید که نام یا ایمل آدرس خُو ره دَزمو بِدید، جُز که یَگو سوال پُرسان کنِید و جواب شی ره بِخاهِید.

Target Image