حقِ چاپ/رابِطه

خِدَماتِ اَمزی وب سایت مَربوط موشه دَ LIght for Hazaras

بَلدِه معلوماتِ کَلوتَر دَ بارِه اَمزی وب سایت دَ اَمزی ایمیل آدرس ایمیل کنید. contact@lightforhazaras.com

نشر و بازنَشر و چاپِ تَمامِ موادهای اَمزی وب سایت بِدونِ ذِکرِ منبع مَجاز نِیَه و مَربوط موشه دَ Light for Hazaras .