حقِ چاپ و شرحِ رابِطه

خِدَماتِ اَمزی وب سایت مَربوط موشه دَ LIght for Hazaras.

بَلدِه معلوماتِ کَلوتَر دَ بارِه اَمزی وب سایت دَ اَمزی ایمیل آدرس ایمیل کنید. contact@lightforhazaras.com

بازنَشر و چاپِ تَمامِ موادهای اَمزی وب سایت بِدونِ ذِکرِ منبع مَجاز نِیَه و مَربوط موشه دَ Light for Hazaras .