صحفِه شُروع

دَ وب سایتِ نُور بَلدِه مَردُمِ هزاره/آزره خوش اَمدید

بِرارو و خواروی عَزیر، اَمزی وب سایت شُمو میتَنید که بَخش های کلامِ مُقَدَّس ره مُطالعه کنید، گوش کنید، توخ کنید و دانلود کنید؛ اَمچُنان اَز دِیگه مَواد های دِیدَنی و فایلهای صَوتی اِستفاده کنِید. تَمامِ مواد های اَمزی وب سایت رایگان استه. اُمیدِ اَز مو اَمی اَسته که چیزای ره که شُمو مُطالِعه مُونِید و میشنَوِید، بَلدِه شُمو خوشی بیره و شُمو ره دَ نُورِ خُدا هدایت کنه.